ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು


ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರವಾನಗಿ


ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರವಾನಗಿ


ಜಿಲಿನ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರವಾನಗಿ


ಐಎಸ್ಒ 4001


ಐಎಸ್ಒ 9001


ಐಎಸ್ಒ 22000


ಜಿಲಿನ್ ಯುವಾನ್ ಟಾಂಗ್ ಮಿನರಲ್ ಕಂ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ


ಜಿಲಿನ್ ಯುವಾನ್ ಟಾಂಗ್ ಮಿನರಲ್ ಕಂ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ


ಕೋಶರ್